سوالات پایان ترم درس « جامعه شناسی »دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی -

2- مواردی که یک جامعه شناس در اجرای روش¬های پژوهش باید رعایت کند، نام ببرید.( چهار مورد)2

3- اصطلاحات ذیل را تعریف کنید: 2

الف ) فرهنگ

ب ) فرضیه

ج) ارزش ها

د) اجتماعی شدن

4- منظور از الیگارشی یا حکومت متنفذان را توضیح دهید؟1

5- دلایل اهمیت جامعه شناسی را بنویسید؟ 1/5

6- عمده¬ترین عوامل اجتماعی کردن کودکان را نام ببرید؟1

7- تفاوت پیش¬داوری با تبعیض را بنویسید؟2

8- از منظر ماکس وبر  چهار مورد  از ویژگی¬های دیوان¬سالاری را بیان نمایید؟1

9تفاوت های خانواده با خانوار را بنویسید؟ 1/5

10سه نوع عمده اقتدار را بنویسید؟ 75/.

11- از منظر وی ئی گیتز مراحلی که بیشتر جنبش¬های اجتماعی طی می¬کنند را فقط نام ببرید.( ذکر چهار مورد)1

12- پدر علم جامعه شناسی را بنویسید؟ 25/.

موفق و مؤید باشید – زینی وند   عنوان فعالیت کلاسی:...... 4

/ 0 نظر / 57 بازدید