# شهرستان_دره_شهر

آشنایی با شهرستان دره شهر

سرمایه گذاری درزمینه های فوق استعدادهای بالقوه منطقه راباالفعل مینماید و موجب شکوفایی اقتصادی ورفاه بیشتروبهترمیگردد.دره شهردرسال 1343به شهرستان تبدیل ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 168 بازدید