سوالات پایان ترم درس دانش خانواده و جمعیت

 

سوالات درس دانش خانواده و جمعیت  نیمسال .... 

نام و نام خانوادگی:                                            شماره دانشجویی:                                    رشته تحصیلی:                          

سوالات (تشریحی و تستی)

1- موارد زیر را تعریف نمایید. 2نمره

الف:طلاق در فقه اسلامی:

ب: مهرالمسمی:

2- مزایا و آثار مثبت ازدواج را بنویسید؟ 5/1 نمره

3- در آیه 187 سوره بقره (هُنَّ لِباسٌ لَکُم وَ اَنتُم لِباسٌ لَهُنَّ) تعبیر لباس در مورد زن و شوهر از

 چند نظر قابل توجه می باشد توضیح دهید؟5/1

4- چهار مورد از شرایط عمومی که مهریه داشته باشد را بنویسید؟2 نمره

5- روابط مالی و غیر مالی که زن و شوهر  با هم دارند را فقط نام ببرید؟ (هر کدام دو مورد کافی است) 2نمره

6- ویژگی نفقه زن در مقایسه با نفقه اقارب (خویشاوندی) با ذکر دو مورد توضیح دهید؟1نمره

7- از موانع گفتگوی زن و شوهر چهار مورد را بنویسید؟ 1نمره

8- چهار مورد از معیارهای همسر مناسب (ایدآل اسلامی) بنقل از جابربن انصاری که در خدمت پیامبر (ص)  بودند را نام ببرید؟ 2نمره

3 نمره فعالیت کلاسی + 13نمره تشریحی+ 4 نمره سوالات تستی 

 عنوان فعالیت کلاسی :                                                                                                                                                                       موفق و پیروز باشید- زینی وند

 

 این سوالات جهت استفاده عموم دانشجویان عزیز می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 
/ 0 نظر / 233 بازدید